4D2A Design and EditingKurando Furuya
Yusuke Shono
Natsumi Fujita
Hisashi Okawa
ContactLOOK BOOK
.efiLevol "Reset"
Art Direction: YUSUKE SHOUNO / Photography: MOTOHIKO HASUI


〈 PREVIOUS |  TOP  | NEXT 〉