4D2A Design and EditingKurando Furuya
Yusuke Shono
Natsumi Fujita
Hisashi Okawa
ContactLOOK BOOK
.efilevol 2014 SS
Photographer: Takeshi Abe, Photographer [item]: Kazunari Ogawa, Stylist: Shun Katagai, Nobuko Ito, Hair&Makeup: Yoshikazu Miyamoto
[Perle], Model: Chuck , Brigitte [White], Art Director: Yusuke Shouno


〈 PREVIOUS |  TOP  | NEXT 〉